TKB HKII NH 2019-2020 Áp dụng từ ngày 06/01/2019-2020